Domů Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

 1. Každá objednávka je považována za závaznou. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačními podmínkami a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

 2. Žádáme Vás, abyste ve vlastním zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z jakéhokoliv důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

 3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

 4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp.


Objednávání a dodávky zboží

 1. Odběratel objednává zboží ve společnosti prostřednictvím nákupního košíku elektronického obchodu.

 2. Každá objednávka musí obsahovat:

  1. fyzická osoba: jméno zákazníka, telefonní číslo, přesný popis zboží, počet kusů, způsob úhrady, způsob převzetí zboží

  2. podnikatel: obchodní jméno, kontaktní osobu, telefonní číslo, IČO, DRČ, přesný popis zboží, počet kusů, způsob úhrady, způsob převzetí zboží.

 3. Registrací uživatele můžete vyplňování fomulár zjednodušit a čas potřebný k vyplnění omezit na minimum. 

 4. Společnost BT-Form, s.r.o. zařazuje objednávky do systému v pořadí, v jakém přicházejí.

 5. Společnost BT-Form, s.r.o.  potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámí odběrateli termín, kdy bude zboží k dispozici.

 6. Společnost BT-Form, s.r.o. zajišťuje dopravu prostřednictvím přepravní služby, která současně zajistí pojištění zboží v plné hodnotě.

 7. Společnost BT-Form, s.r.o. zboží zasílá i na dobírku, přičemž zboží je pojištěn v plné hodnotě.

 8. Při osobním převzetí zboží musí odběratel zkontrolovat správnost a kompletnost dodávky a potvrdit podpisem dodací list společnosti BT-Form s.r.o.

 9. Zboží je zabaleno a zabezpečený společností BT-Form, s.r.o. Odběratel je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky a tuto potvrdit na přepravním listu.

 10. Za zboží je zodpovědná společnost BT-Form, s.r.o. až po jeho převzetí odběratelem. Zboží a služby se považují za převzaté odběratelem od doby, kdy společnost BT-Form, s.r.o..odběrateli, jeho zástupci nebo dopravci (který je považován za zástupce odběratele, bez ohledu na to, kdo platí dopravní náklady nebo pojištění zboží během přepravy) umožní fyzicky disponovat se zbožím nebo službami v prostorách společnosti BT-Form s.r.o.alebo na jiném dodacím místě, se kterým společnost BT-Form, s.r.o. vysloví souhlas.

Vrácení zboží

           V případě nákupu zboží přes zásilkový (elektronický) obchod má odběratel právo ve smyslu ustanovení § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na vlastní náklady na adresu společnosti odkud bylo zboží expedováno. Náklady spojené s dopravou se nevrací. 

Ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje bez upozornění aktualizovat ceny pro tento web.

 2. Ceny, které mají být uhrazeny zákazníkem - odběratelem, zahrnují daň z přidané hodnoty (pokud to není uvedeno jinak), kterou zaplatí zákazník ve výši a způsobem vyžadovaným platnou daňovou úpravou.

 3. Způsob platby:

 4. Platby se provádějí v Kč, přičemž společnost BT-Form, s.r.o. vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

 5. PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby odběratel hradí zboží při převzetí v hotovosti kurýrovi.

 6. PLATBA při osobním převzetí: Při tomto způsobu platby odběratel hradí zboží při převzetí přímo ve společnosti BT-Form, s.r.o.

 7. PLATBA PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ: Při tomto způsobu platby odběratel uskutečňuje úhradu v režimu online po objednání zboží.

 8. PLATBA NA FAKTURU: Při tomto způsobu platby odběratel dostává zboží po uhrazení faktury.

 9. PLATBA NA PROFORMA FAKTURU: Při tomto způsobu platby odběratel dostává zboží v určené dodací době po uhrazení proforma faktury.


Práva a povinnosti společnosti BT-Form. , s.r.o. a odběratele

 1. Bez ohledu na ostatní ustanovení, společnost BT-Form, s.r.o. neodpovídá odběrateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty vzniklé jakýmkoli způsobem.

 2. Odběratel se zavazuje, že zboží, na které se poskytuje licence, nebo který podléhá vývozním kontrolním zákonům a nařízením Spojených států amerických, Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republiky Německo a České republiky, nebude vyvážet, ať už přímo či nepřímo, do:

  1. zemí, které podléhají omezením ze strany Spojených států amerických, Velké Británie a Severního Irska, Spolkové       republiky Německo a Slovenské republiky (v současné době např. Kuba, Irán, Irák, Libye, Severní Korea, Sýrie, a Súdán) nebo

  2. konečnému uživateli, kterému bylo federálním úřadem vlády Spojených států amerických zakázáno účastnit se exportních transakcí Spojených států amerických.

 3. Spoločnosť BT-Form  odběratel se zavazují dodržovat závazek mlčenlivosti o informacích a údajích získaných při vzájemném obchodě minimálně 12 měsíců po ukončení smluvního vztahu , kterým se rozumí i obchodní transakcia.

Záručné lhůty a reklamační řád

      Na všechny druhy námi nabízeného zboží se vztahuje bezplatně prodloužená záruční lhůta 3 let..Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené a zaplacené společnosti BT-Form, s.r.o.   Pri uplatnění reklamace si společnost BT-Form, s.r.o.  sama zajistí převzetí reklamovaného zboží, reklamované zboží musí být čistý, důkladně zabalený v ochranném obalu, nejlépe v originálním balení včetně manuálů, kopie faktury nebo dodacího listu.Oprávnená záruční reklamace je bezplatná. Spoločnosť BT-Form, s.r.o.  si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, jejichž opravu potřebuje řešit se subdodavateli, na dobu nezbytně nutnou k této oprave.

Záručný a pozáruční servis

    Společnost BT-Form, s.r.o.  nenese odpovědnost a nebude plnit podmínky stanovené pro záruční reklamace při poruchách vyvolaných mechanickým poškozením ze strany odberateľa.Ochrana osobních údajov Firma BT-Form, s.r.o.  se jako provozovatel internetového obchodu www.1stresnibox.cz e-shop na internetové adrese http://www.1stresnibox.cz/ tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke žádné komerční nabídce ze své strany, bez výslovné žádosti odběratele. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databázy.Spracovanie osobních údajov.

Kupujúci prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona 122/2013 CFU v aktuálním znění o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschoval jeho osobní údaje, zejména ty které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Provozovatel obchodu se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracované údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.

 1. Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka výhradně k plnění svých závazků vůči zákazníkovi, a to hlavně při vystavení faktury, kontaktování zákazníka v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky a doručení objednaného zboží. Dodavatel odpovídá za to, že osobní údaje zákazníka nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).

 2. Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, název firmy, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

 3. V případě, že si zákazník při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce dodavatele, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na emailovou adresu zákazníka. O zrušení této služby může zákazník požádat elektronickou poštou na adrese info@upboxes.eu

 4. Zákazník odesláním objednávky a potvrzením OP zároveň uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu podle tohoto ustanovení OP.

Postup při reklamaci :

1.        Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2.        Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3.        Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku a vyrozumíme Vás o tom zasláním e-mailu na Vámi uvedenou adresu.  Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnu ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:

- neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením,

- živelnými pohromami nebo  jinými vnějšími vlivy.

- Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §1829 odst. 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

GDPR (General Data Protection Regulation)
25. května 2018 nabývá účinnosti GDPR - obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů. Zaručuje ochranu osobních údajů fyzických osob před jejich zneužitím, únikem či neoprávněným zpracováním.

Právo na informace
Podle nařízení GDPR máte právo požádat o informaci, které osobní údaje o Vás zpracováváme a na jaký účel. Osobní údaje zpracováváme pouze pro účely vyplnění objednávkového formuláře, doručení a evidence Vašich objednávek a pro účely fakturace. Pokud si přejete dozvědět se vše konkrétně o Vašich osobních údajích, zašlete prosím na adresu info@upboxes.eu e-mail s předmětem "Právo na informace" a budeme se tím zabývat.

Právo na zapomnění
Podle nařízení GDPR máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které o Vás evidujeme, kromě případu, že tyto údaje jsou uchovávány z jiného zákonného důvodu. Pokud chcete být vymazán z naší databáze, zašlete prosím na adresu info@upboxes.eu e-mail s předmětem "Právo na zapomnění" a budeme se tím zabývat a Vaše údaje budou vymazány.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Základní údaje :

BT-Form s.r.o.  
Kpt. Nálepku 2 
082 71  Lipany
IČO:  50405594 
DIČ:2120336218

IČ DPH: 50405594

Bankovní spojení: 

BANKOVNÍ ÚČET FIOBANKA: 2901295669/2010 |

IBAN: SK35 1100 0000 0029 4207 1459

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Mobil: +421 948 910 316

OR Okr. súdu Prešov, Odd: Sro, vložka 33342/P

Výpis z obchodného registra: http://www.orsr.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Konštantínova 6 , 080 01 Prešov I

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Záverečné ustanovení

V případě, že příslušný orgán prokáže některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny práva odběratele ve vztahu ke společnosti. e-shop vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Z.z. ve znění pozdějších právních předpisů zůstávají těmito podmínkami nedotknuté.

Spoločnosť BT-Form s.r.o. ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno "vyšší mocí" nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a taková strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých záväzkov.Právne vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákonníka.Tieto podmínky vstupují v platnost dne 1.júna. 2019.

 • VYROBENO V SR

  Kvalitní slovenské výrobky z UV stabilného ABS plastu.

 • BEZPEČNÝ NÁKUP

  Platba přes internetbanking nebo kreditní kartou přes zabezpečenou platební bránu TatraPay.

 • VRÁCENÍ PENĚZ

  Pokud s našimi produkty nebudete spokojeni, do 14 dní Vám vrátíme peníze

 • ZÁRUKA 3 ROKY

  Na naše boxy nabízíme prodlouženou záruku až na 3 roky.

 • OKAMŽITÉ DORUČENÍ

  Střešní boxy máme průběžně skladem. Ten Váš můžete mít doma do dvou dnů!

 • OVĚŘENÝ OBCHOD

  Náš obchod patří mezi ověřené internetové prodejce.

Zjistěte více o naší firmě

Přečtěte si o nás